top of page

Regler for Fikseværkstedet

 


§ 1 Navn og hjemsted
Stk. 1: Gruppens navn er Fikseværkstdet og den er dannet 01 Januar 2022
Stk. 2: Gruppen har ansvar for driften af Fikseværkstedet

§ 2 Formål og regler
Gruppen har til formål at fremme repapration og vedligehold af alt som ellers skulle smides ud. Dermed forebygger gruppens arbejde unødig brug af ressourcer og energi. Gruppen varetager disse interesser som del af Foreningen Landbyliv (www.landsbyliv.dk).
Følgende regler gælder:
Nøgler og depositum. Depositum betales for nøgler, de må kun bruges af den som har modtaget den. De udleveres af ledelsen.
Værktøjet og andet materiel må aldrig forlade bygningen med mindre det på forhånd godkendes og skriftligt fastholdes mellem medlemmet og den daglige leder.
Der ryddes op efter endt arbejde. Projekter kan kun fortsættes til dagen efter eller i længere perioder med godkendelse af den daglige leder.
Lokalet kan reserveres til særligt arbejde med godkendelse af den daglige leder.
Ved ødelagt værktøj kontaktes den daglige leder. Hvis værktøjet har været brugt forkert erstattes det ødelagte af brugeren.
Oprydning og rengøring. Værkstedet skal altid forlades i samme eller bedre stand end det bliver modtaget.

§ 3 Tilhørsforhold til andre organisationer
Stk. 1: Gruppen er del af Landbyliv og er underlagt denne organisationers regler og bestemmelser.

§ 4 Medlemsforhold
Stk. 1: Som aktivt medlem kan optages enhver der godkendes af ledelsen og som
tilslutter sig Gruppens formål
er medlem af Landsbyliv
betaler årligt kontingent fastsat af ledelsen
Betaler nøgledepositum jvf stk 2.1

Stk. 2: Ledelsen kan udpege æresmedlemmer som kan fritages for kontingent.
Stk. 3: Ethvert aktivt medlem har ret til at anvende Gruppens faciliteter og deltage i Gruppens aktiviteter.
Stk. 4: Medlemmerne er forpligtet til at overholde Gruppens vedtægter og øvrige bestemmelser. Medlemmerne er endvidere forpligtet til at overholde de regler og bestemmelser, som er fastsat af en organisation, som Gruppen er tilsluttet. Medlemmer kan ekskluderes af ledelsen hvis vedtægterne ikke overholdes.
Stk. 5: Anmodning om medlemskab behandles af Ledelsen.
Stk. 6: Udmeldelse kan ske med én måneds varsel til udgangen af en kontingentperiode. Alle økonomiske mellemværender opgøres og betales ved udmeldelse.  

§ 5 Kontingent
Stk. 1: Kontingentet fastsættes af ledelsen.
Stk. 2: Ledelsen opkræver kontingent og fastlægger betalingsterminer og opkrævningsform.
Stk. 3: Såfremt et medlem ikke betaler kontingent rettidigt, og ikke har betalt efter at være blevet rykket, slettes den pågældende som medlem.

§ 6 Udelukkelse og eksklusion
Stk. 1: Et medlem kan udelukkes midlertidigt for en periode op til seks måneder eller kan ekskluderes, såfremt vedkommende handler til skade for Gruppen, eller hvis vedkommende ikke opfylder sine medlemsforpligtelser. Eksklusion indebærer, at medlemskabet ophører.

§ 7 Møder
Stk. 1: Ledelsen mødes efter behov og indkalder alle medlemmer og andre inetresserede til mindst 1 årligt møde.
Stk. 2: Beslutninger træffes ved almindeligt flertal men skal forelægges Landbylivs bestyrelse før de bliver gældende.

§ 8 Ledelsen
Stk. 1: Ledelsen er Gruppens daglige ledelse og repræsenterer Gruppen i alle forhold. Ledelsen kan nedsætte nødvendige udvalg og arbejdsgrupper til varetagelse af løbende eller enkeltstående opgaver.
Stk. 2: Ledelsen består af tre medlemmer, en formand, kasserer og daglig leder.  Ledelsen konstituerer i øvrigt sig selv, og foretager fornøden fordeling af opgaverne. Alle valg sker på det årlige møde for alle medlemmer.

§ 9 Regnskab
Stk. 1: Gruppens regnskabsår er kalenderåret.
Stk. 2: Ledelsen udarbejder årsregnskab. Regnskabet skal indeholde resultatopgørelse over driften samt status. Dette regnskab revideres og skal godkendes af Landbylivs generalforsamling.

§ 10 Vedtægtsændringer
Stk. 1: Ændring af vedtægterne kan ske på enhver af Landsbylivs generalforsamling, når mindst to tredjedele af de afgivne stemmer er for forslaget samt efterfølgende godkendelse af Landbylivs bestyrelse.

bottom of page